Regulamin Pensjonatu Grzybek

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu Grzybek i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji albo/i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt
 2. Dokonując czynności wymienionych powyżej Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu Grzybek.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu przy wejściu prowadzącym na pierwsze piętro oraz na stronie internetowej  www.pensjonatgrzybek.pl

 

§ 2 Doba hotelowa

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Przedłużenie pobytu, doby hotelowej Gość powinien zgłosić niezwłocznie.
 3. Przedłużenie pobytu może nastąpić w miarę dostępności pokoi.
 4. Pensjonat Grzybek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności.
 5. Przedłużenie pobytu mimo zwolnienia pokoju nie zwalnia Gościa z opłaty wskazanej w cenniku.

 

§ 3 Rezerwacja i meldunek

 

 1. Podstawą zameldowania gościa jest zgłoszenie swojego pobytu Właścicielowi Pensjonatu Grzybek.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
 3. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie mogą przebywać  od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Pensjonatu, Gości lub innych osób przebywających na terenie Pensjonatu.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30%  wartości w terminie 7 dni od  dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt z góry w dniu zameldowania.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z dalszego pobytu, Pensjonat nie zwraca uiszczonej kwoty rezerwacji. W przypadku braku  wcześniejszego uregulowania należności za rezerwację pobytu, Gość jest w takiej sytuacji zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty rezerwacji za cały planowany pobyt.

 

§ 4 Usługi

 

Pensjonat jest zobowiązany:

 1. zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu
 2. zapewnić czystość i porządek w pokojach oraz na terenie całego obiektu
 3. zachować tajemnicę informacji o Gościu

 

§ 5 Odpowiedzialność Gości

 

 1. Na terenie Pensjonatu dzieci w wieku poniżej 12 lat  powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. 
 2. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działań dzieci.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju  uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia  i urządzeń technicznych  Pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 4. W przypadku naruszenia przez Gościa  lub osoby za które odpowiada postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług takiej osobie.
 5. Gość zobowiązany jest do uregulowania należności  zarówno za dotychczasowe usługi oraz za ewentualne zniszczenia do czasu opuszczenia Pensjonatu.
 6. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie, w jakim został on im przekazany.

 

§ 6 Odpowiedzialność Pensjonatu

 

 1. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Pensjonat o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Pensjonatu, czy przed Pensjonatem.

 

§ 7 Zwrot rzeczy pozostawionych

 

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa zostaną odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Pensjonat przechowa przedmioty na koszt właściciela przez okres tygodnia, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Pensjonatu.
 3. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

 

§ 8 Cisza nocna

 

 1. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godz. 23:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

 

§ 9 Reklamacje 

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Właściciel Pensjonatu.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§ 10 Zwierzęta

 

 1. Pensjonat akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Pensjonatu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych  Gości.  Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Pensjonatu.

 

§ 11 Postanowienia dodatkowe

 

 1. W pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie naruszenia tego zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji pomieszczenia w wysokości 900 zł.
 2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 3. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach jakichkolwiek zmian w ich wyposażeniu
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodą czy irytują pozostałych Gości Pensjonatu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się używania grzejników, grzałek, żelazek w pokojach.
 6. Gości obowiązuje całkowity zakaz suszenia grzybów w pokojach.
 7. Goście są proszeni, aby w pokojach ( na ścianach, sufitach ) nie zabijano owadów.
 8. Zakaz robienia przetworów i tym podobnych.
 9. Osoby zaproszone przez Gości Pensjonatu mogą przebywać na jego terenie wyłącznie za opłatą wskazaną w cenniku.
 10. Zakazuje się prowadzenia na terenie Pensjonatu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 11. Każdy z Gości jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za użytkowanie łodzi, kajaków, rowerów w wysokości podanej w cenniku.
 12. Goście są proszeni o segregację odpadów.
 13. Pensjonat Grzybek zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień obowiązujących reguł.

 

 

Regulamin Pola Kempingowego Grzybek

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pola Kempingowego Grzybek i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji albo/i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.
 2. Dokonując czynności wymienionych powyżej Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pola Kempingowego.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu na tablicy przy wjeździe na teren obiektu oraz na stronie internetowej  www.pensjonatgrzybek.pl

 

§ 2 Doba kempingowa

 

 1. Doba kempingowa rozpoczyna się o godzinie 12:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Przedłużenie pobytu, doby kempingowej Gość powinien zgłosić niezwłocznie.
 3. Pole Kempingowe Grzybek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności.

 

§ 3 Rezerwacja i meldunek

 

 1. Podstawą zameldowania gościa jest zgłoszenie swojego pobytu Właścicielowi Pola Kempingowego Grzybek.
 2. Osoby nie zameldowane w na Polu Kempingowym mogą przebywać od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 3. Pole Kempingowe może odmówić przyjęcia Gościa, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Pensjonatu, Gości lub innych osób przebywających na terenie Pola Kempingowego.
 4. Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt z góry w dniu zameldowania.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z dalszego pobytu, Pole Kempingowe nie zwraca uiszczonej kwoty rezerwacji. W przypadku braku  wcześniejszego uregulowania należności za rezerwację pobytu, Gość jest w takiej sytuacji zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty rezerwacji za cały planowany pobyt.
 6. Miejsce rozłożenia namiotów, przyczep kempingowych wskazuje Właściciel Pola Kempingowego.

 

§ 4 Usługi

 

Pole Kempingowe jest zobowiązane:

 1. zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu
 2. zapewnić czystość i porządek na terenie całego obiektu
 3. zachować tajemnicę informacji o Gościu

 

§ 5 Odpowiedzialność Gości

 

 1. Na terenie Pola Kempingowego dzieci w wieku poniżej 12 lat  powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. 
 2. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działań dzieci.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju  uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia  i urządzeń technicznych  Pola Kempingowego powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 4. W przypadku naruszenia przez Gościa  lub osoby za które odpowiada postanowień Regulaminu, Pole Kempingowe może odmówić dalszego świadczenia usług takiej osobie.
 5. Gość zobowiązany jest do uregulowania należności  zarówno za dotychczasowe usługi oraz za ewentualne zniszczenia do czasu opuszczenia Pola Kempingowego.

 

§ 6 Odpowiedzialność Pensjonatu

 

 1. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Pensjonat o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Pola Kempingowego, czy przed Polem Kempingowym.

 

§ 8 Cisza nocna

 

 1. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

 

§ 9 Reklamacje 

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Właściciel Pola Kempingowego.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§ 10 Plaża

 

 1. Znajdująca się na terenie Pola Kempingowego plaża jest niestrzeżona.
 2. Osoby kąpiące się w jeziorze robią to tylko na własną odpowiedzialność i Właściciel obiektu za to nie odpowiada.

 

§ 11 Najem przyczepy

 

 1. W przyczepie kempingowej obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie naruszenia tego zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji przyczepy kempingowej w wysokości 900 zł.
 2. Gościom nie wolno dokonywać w przyczepie kempingowej jakichkolwiek zmian w ich wyposażeniu.
 3. Gości obowiązuje całkowity zakaz suszenia grzybów w przyczepie kempingowej.
 4. Goście są proszeni, aby w przyczepie kempingowej ( na ścianach, sufitach ) nie zabijano owadów.
 5. Gość nie może przekazywać przyczepy kempingowej osobom trzecim.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30%  wartości w terminie 7 dni od  dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji

 

§ 12 Zwierzęta

 

 1. Pensjonat akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Pensjonatu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych  Gości.  Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Pensjonatu.

 

§ 13 Postanowienia dodatkowe

 

 1. Na terenie obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych ani iluminacyjnych.
 2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pola Kempingowego, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodą czy irytują pozostałych Gości Pola Kempingowego.
 3. Osoby zaproszone przez Gości Pola Kempingowego mogą przebywać na jego terenie wyłącznie za opłatą wskazaną w cenniku. Goście są zobowiązani do informowania każdorazowo Właściciela Pola Kempingowego o zaproszonych osobach przebywających na terenie obiektu.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Pola Kempingowego akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Każdy z Gości jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za użytkowanie łodzi, kajaków, rowerów w wysokości podanej w cenniku.
 6. Goście są proszeni o segregację odpadów.
 7. Palenie ogniska odbywa się tylko w miejscu do tego wyznaczonym oraz za zgodą Właściciela Pola Kempingowego.
 8. Pole Kempingowe Grzybek zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień obowiązujących reguł.
 
Close Menu